Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności naszego sklepu. Jednocześnie informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies.

Regulamin sklepu

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Best For Home, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem internetowym bestforhome.pl, jest własnością Krazar Tomasz Zaraś, z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Olszówka 211, 34-730 Mszana Dolna, wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: PL4980154635, REGON: 123060751.

1.2. Adres korespondencyjny Sklepu:
Krazar Tomasz Zaraś
ul. Olszówka 211,
34-730 Mszana Dolna

1.3. Zakup towaru w Sklepie jest możliwy bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem: bestforhome.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@bestforhome.pl. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon komórkowy i / lub stacjonarny. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu loginu oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres mailowy wskazany przez Klienta. Podczas dokonywania zakupu w Sklepie Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony na stronie internetowej bestforhome.pl (zakup poprzez koszyk) lub Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony za pomocą poczty elektronicznej. Formularz zamówienia jest następnie weryfikowany przez Sklep, co pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania systemu. Szczegółowe zasady zakupu towaru są opisane w § 2 niniejszego Regulaminu.

1.4. W sytuacji zakupu dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę internetową bestforhome.pl, Sklep informuje Klienta o przyjęciu zamówienia i kolejnych jego statusach: zamówienie w trakcie realizacji lub brak możliwości realizacji zamówienia / produkt wysłany. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep przesyła Klientowi informację o cenie zamówionego towaru, pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy i wzór formularza do ewentualnego odstąpienia od umowy. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z ww. informacjami Sklep wysyła do Klienta w ciągu 72 godzin, liczonych od wpływu zamówienia do Sklepu, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będą to 72 godziny liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

1.5. Uchybienia i błędy Sklep koryguje niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o ewentualnych błędach. W celu potwierdzenia poprawności informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, Klient może skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: sklep@bestforhome.pl.

1.6. Sklep internetowy Best For Home jest producentem oferowanych towarów.

1.7. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy Regulamin mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zdolne do zawierania umów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Poprzez złożenie zamówienia ww. osoby oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia umowy. Osoby niespełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

1.8. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. poczty elektronicznej, telefonu, strony internetowej Sklepu.

1.9. Bez względu na wprowadzone przez Sklep zmiany, Klienta obowiązuje cena zamówionego towaru z dnia złożenia zamówienia w Sklepie.

1.10. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie bestforhome.pl i jest dostępny dla wszystkich osób fizycznych i podmiotów prawnych odwiedzających stronę internetową Sklepu, bez obowiązku rejestrowania się na stronie Sklepu. Regulamin Sklepu określa zasady zakupu towarów oraz prawa i obowiązki Stron. Przed złożeniem zamówienia na stronie internetowej Sklepu jak również przed dokonaniem rejestracji w Sklepie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu Sklepu i zaakceptowania jego postanowień. Regulamin Sklepu jest dostępny dla wszystkich osób fizycznych i podmiotów prawnych odwiedzających stronę internetową Sklepu bestforhome.pl W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep wysyła do Klienta Regulamin Sklepu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a Klient potwierdza tę okoliczność wypełniając formularz zamówienia.

 

§2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Główne cechy towaru są opisane w karcie produktu na stronie internetowej bestforhome.pl, każdy towar zawiera szczegółowy opis i specyfikację.

2.2. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT) i podane są w polskich złotych. Sklep podaje wszystkie pozostałe kwoty przed zakupem - tak aby Klient mógł zapoznać się z całkowitym kosztem zakupu przed złożeniem zamówienia - jak wskazano w pkt. 2.3.

2.3. Pobierane przez Sklep opłaty za wysyłkę towaru do Klienta widoczne są w podsumowaniu zamówienia towaru przed jego zaakceptowaniem przez Klienta, równoznacznym ze złożeniem zamówienia. Opłaty, o których mowa podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe. W pozostałych przypadkach, gdy wskazanie kwoty nie jest możliwe Klient zobowiązany jest do ich uzgodnienia ze Sklepem przed zaakceptowaniem zamówienia.

2.3.1. W przypadku zamówień towarów składanych przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bestforhome.pl. Sklep tą samą drogą wysyła do Klienta formularz zamówienia. Klient wypełnia formularz zamówienia również podczas zakupu na stronie internetowej bestforhome.pl, tj. zakupu poprzez koszyk. Formularz zamówienia zawiera m.in. informacje dotyczące nazwy zamówionego towaru, ceny towaru i wysokości opłat z tytułu wysyłki oraz dane osobowe Klienta i wskazany przez Klienta adres do doręczenia zamówionego towaru.

2.3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia (bezpośrednio przez stronę www lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep wysyła do Klienta w ciągu 24 godzin od wpływu zamówienia do Sklepu, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będą to 24 godziny liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy. Brak potwierdzenia przez Sklep otrzymania zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

2.3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep wysyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, w terminie i na zasadach opisanych w ustępie 1.4 niniejszego Regulaminu.

2.3.4. Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę bestforhome.pl Klient przy składaniu zamówienia dokonuje wyboru wariantu płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

 

§3. Terminy realizacji

3.1 Wysyłka / transport
Wysyłkę / transport zamówionych przez Klienta towarów Sklep realizuje w terminie do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na wskazanym na stronie Sklepu rachunku bankowym lub po otrzymaniu informacji z serwisu PayPal / Przelewy24 o wpływie płatności.

3.2. Dostawa
Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na życzenie Klienta. Szczegóły dostawy towaru ustalane są z Klientem przy składaniu zamówienia. Klient ma możliwość zorganizowania własnego środka transportu.

 

§4. Opłaty i warunki wysyłki

4.1. Opłata za wysyłkę / transport towaru przy zamówieniach realizowanych przedstawia się następująco:
Paczka 48 z odbiorem w punkcie - 9,99 zł
Paczka Poczta Polska - 11,99 zł
Paczka Poczta Polska za pobraniem - 17,99 zł
InPost Kurier - 13,99 zł

Ceny brutto.
Cena nie jest zależna od ilości zamówionych produktów.

DARMOWA DOSTAWA POCZTA POLSKA PACZKA 48 - powyżej 200zł
DARMOWA DOSTAWA na wszystkie formy dostawy - powyżej 300zł

4.2. W przypadku realizacji zamówień na życzenie Klienta za pośrednictwem innych przewoźników, opłaty za wysyłkę / transport towaru do Klienta podlegają uzgodnieniu ze Sklepem i będą zależne od cennika danego przewoźnika, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru.

4.3. Opłatę transportu zwrotnego / wysyłki zwrotnej towaru - w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy - ponosi Klient (kierunek Klient - Sklep), a Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Klientowi poniesionej opłaty transportu / wysyłki zwróconego towaru, o ile Klient taką opłatę poniósł (kierunek Sklep - Klient).

4.4. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W przypadku wysyłki towaru za granicę opłaty związane z transportem i zasady wysyłki podlegają indywidualnemu uzgodnieniu ze Sklepem.

 

§5. Formy płatności

5.1. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.
Krazar Tomasz Zaraś
ul. Olszówka 211,
34-730 Mszana Dolna
nr konta : 17 1320 1537 1816 9601 3000 0001

5.2. W przypadku realizacji płatności w formie za pobraniem, Klient dokonuje zapłaty za towar bezpośrednio u przedstawiciela Poczty Polskiej / kuriera / kierowcy / przewoźnika w momencie doręczenia przesyłki.

5.3. Sklep akceptuje płatności dokonywane online za pośrednictwem systemu PayU.

 

§6. Reklamacje i zwroty

6.1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, z późn. zm. Sklep odpowiada za uzasadnione wady towaru jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od wydania towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

6.2. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej / kuriera / kierowcy / przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu składania reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić, czy zamówiony towar nie posiada zewnętrznych uszkodzeń lub ubytków. Brak dochowania należytej staranności przy sprawdzeniu zawartości przesyłki może skutkować odmową uznania reklamacji przez Sklep / firmę kurierską / przewoźnika / firmę transportową.

6.2.1. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że zawartość przesyłki nie zawiera zamówionego towaru lub jest on uszkodzony należy w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej / kuriera / kierowcy / przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą maila pod adresem sklep@bestforhome.pl

6.3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej pocztą na adres:
Krazar Tomasz Zaraś
ul. Olszówka 211,
34-730 Mszana Dolna
lub elektronicznie na adres: sklep@bestforhome.pl

6.3.1. W przypadku reklamacji, dotyczących braku zamówionego towaru lub stwierdzonych uszkodzeń towaru Klient jest zobowiązany załączyć do reklamacji wysłanej elektronicznie skan protokołu szkody, i niezależnie od poczty elektronicznej wysłać pocztą oryginał protokołu szkody, o którym mowa w ustępie 6.2.1. niniejszego paragrafu.

6.4. Do reklamowanego towaru Klient jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu towaru w Sklepie wraz ze szczegółowym opisem przyczyn składania reklamacji.

6.4.1. Sklep zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni, liczonych od dnia wpływu reklamacji do Sklepu. W przypadkach konieczności powołania rzeczoznawcy do rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji Sklep jest zobowiązany do powiadomienia Klienta o tym fakcie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wpływu reklamacji do Sklepu i wskazania orientacyjnego terminu rozpatrzenia reklamacji.

6.5. W przypadku reklamacji bezzasadnej lub reklamacji wskazującej na uszkodzenia towaru z winy Klienta, towar zostanie odesłany do Klienta, a Klient zostanie obciążony opłatami związanymi z obsługą reklamacji, w szczególności opłatą zwrotu towaru i opłatą z tytułu ewentualnej ekspertyzy wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

6.6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o warunkach odstąpienia od umowy Klient może pobrać ze strony Sklepu, z zakładki „Reklamacje i zwroty”, umieszczonej na dole strony Sklepu bestforhome.pl. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odbioru towaru przez Klienta.

6.6.1. Towar odesłany do Sklepu na skutek złożonej przez Klienta reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może posiadać cech wskazujących m.in. na niewłaściwe użytkowanie / przechowywanie, mechaniczne uszkodzeniu w trakcie użytkowania / przechowywania przez Klienta, oraz cech wskazujących na użytkowanie w sposób niezgodny z zaleceniami producenta lub na normalne zużycie na skutek dłuższego użytkowania w przypadku reklamacji. W przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy towar nie może posiadać żadnych uszkodzeń lub śladów wskazujących na jego użytkowanie i musi zawierać oryginalne opakowanie, znaki towarowe, etykiety i metki producenta, z którymi był dostarczony do Klienta.

6.6.2. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie / okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który Sklep ma dokonać płatności z tytułu zwróconego przez Klienta towaru. Sklep zobowiązany jest do wykonania przedmiotowego przelewu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru.

6.7. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych w formie za pobraniem.

6.8. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep posiada taką możliwość, Klient pokrywa opłaty wysyłki / transportu i ewentualne różnice pomiędzy ceną zakupu towaru zwracanego i towaru wymienianego. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

6.9. Wymiana towaru na inny towar spośród towarów oferowanych przez Sklep jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu jej ze Sklepem.

6.10. W przypadku zwrotu, Klient dokonuje wyboru pomiędzy wymianą, zwrotem gotówki lub obniżeniem ceny.

6.10.1. Zwrot gotówki powinien nastąpić niezwłocznie.

6.10.2. W przypadku wyboru obniżenia ceny, Klient powinien wyznaczyć Sklepowi termin na zwrot należności, np. 7 dni roboczych.

 

§7. Zgodność towaru z ofertą

Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistym wyglądem towaru. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są zgodne z informacją producenta.

 

§8. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krazar Tomasz Zaraś, ul. Olszówka 211, 34-730 Mszana Dolna, NIP: PL4980154635 (dalej: „BestForHome”).

8.2. Wszelkie niezbędne dane dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na podstronie Polityka Prywatności. Bezpośredni link: https://bestforhome.pl/content/12-polityka-prywatnosci lub klikając w menu na dole strony w pozycję 'Polityka Prywatności'.

 

§9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017 roku.

9.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: bestforhome.pl

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, z późn. zm.

9.4. Pliki związane z realizacją umowy (regulamin, wzór odstąpienia od umowy, pouczenie o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia) są dostępne dla Klienta na stronie bestforhome.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

9.5 Polityka prywatności oraz Polityka Cookies są dostępne na dole strony Sklepu. Można także kliknąć w bezpośrednie odnośniki tutaj: polityka prywatności - https://bestforhome.pl/content/12-polityka-prywatnosci | polityka cookies - https://bestforhome.pl/content/10-polityka-cookies

9.6. Ewentualny spór ze Sklepem wynikający z transakcji konsument może rozwiązać w postępowaniu przed sądem polubownym.


Zobacz pozostałe wpisy >>>

DARMOWA DOSTAWA
(powyżej 200 zł)
EKSPRESOWA WYSYŁKA
(max 24h)
RABAT NA PONOWNY ZAKUP
(5% zniżki)
ZWROT TOWARU
(zgodnie z ustawą do 14 dni)